Všeobecné podmínky D-TOUR

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné podmínky - ke stažení zde

 

1. Úvodní ustanovení

CK D-TOUR zajišťuje služby v oblasti cestovního ruchu jak v tuzemsku tak v zahraničí. Zajišťuje zájezdy:

- dle katalogové nabídky

- dle objednávky zákazníka

Účastníky zájezdu mohou být osoby starší 18 let, osoby ve věku 15 až 18 let se souhlasem zákonného zástupce, osoby do 15 let pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

 

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem - cestovní kanceláří D-TOUR s.r.o., IČO: 26015897 vzniká na základě písemně potvrzené „Smlouvy o zájezdu“   cestovní kanceláří a úhrady zálohy zákazníkem na účet cestovní kanceláře.

 

3. Práva a povinnosti zákazníka

-právo na poskytnutí služeb ve sjednaném rozsahu

-právo na reklamaci případných nedostatků do 30 dnů po skončení zájezdu

-právo být seznámen se všemi případnými změnami v zájezdu

-právo na zrušení účasti na zájezdu ve smyslu stornovacích podmínek cestovní kanceláře

-povinnost zaplatit plnou cenu zájezdu 30 dnů před odjezdem 

-povinnost pravdivě a úplně vyplnit přihlášku a předložit doklady podle požadavků cestovní kanceláře

-povinnost postupovat podle pokynů pro účastníky zájezdu

-v případě zrušení účasti na zájezdu uhradit odstupné

 

4. Práva a povinnosti cestovní kanceláře

Cestovní kancelář je oprávněna:

-zájezd zrušit, přesunout dobu jeho konání, změnit jeho program , trasu, cenu, způsob přepravy, objekt ubytování v případě, že nastanou okolnosti, které brání poskytnout služby podle předem stanovených podmínek. Zákazník má poté právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené částky. Pořadatel může určit pro odstoupení přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou smlouvy souhlasí.

-upravit program a trasu během zájezdu, pokud nastanou okolnosti, které brání poskytnout  služby podle předem stanovených podmínek. Zákazníkovi tak nevzniká nárok na slevu   z ceny z důvodu např. nenaplnění programu.

-veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacích známým v době tisku katalogu.

 

5. Cena zájezdu

Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou potvrdí cestovní kancelář na „Smlouvě o zájezdu / Objednávce služeb “. Ceny jsou cenami smluvními mezi cestovní kanceláří  na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Cena zahrnuje pouze ty služby, které jsou v programu každého jednotlivého zájezdu vyjmenovány.

Cestovní kancelář má právo na jednostranné zvýšení ceny do 21. dne před zahájením zájezdu, a to v případě, kdy po datu stanovení cen v katalogu tj. 12.12.2016, došlo ke změně ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot , které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo směnného kursu české koruny vůči konvertibilním měnám, použitého pro stanovení ceny zájezdu tj. ke dni 12.12.2016, a to o více než 10 %. V tomto smyslu upravené ceny zájezdu jsou platné dnem vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny služby, které zatím zákazník nečerpal a které jsou obsahem ceny.

Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle cestovní kancelář zákazníkovi nejpozději do 21.dne před zahájením zájezdu. Je-li cestovní kancelář nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu „Smlouvy o zájezdu“ a lhůtu, do kdy může od smlouvy odstoupit. Tato lhůta nesmí být kratší než pět dnů..

Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy v této lhůtě, má se za to, že s její změnou souhlasí.

 

6. Odstupné

Zákazník má právo před zahájením zájezdu odstoupit od uzavřené cestovní smlouvy – stornovat zájezd. Zrušení zájezdu vyžaduje písemnou formu. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné storno zájezdu doručeno cestovní kanceláři. V tomto případě má cestovní kancelář právo účtovat odstupné, které je splatné ihned.

Výše odstupného se účtuje za každého účastníka při odstoupení od smlouvy:

základní poplatek /platí se vždy/  50,- Kč u krátkodobých zájezdů do celkové ceny 500,- Kč

                                                    300,- Kč u tuzemských zájezdů

                                                    500,- Kč u zahraničních zájezdů

                                                  1000,- Kč u zahraničních leteckých zájezdů

34 – 21 dní před poskytnutím první služby     50% z ceny objednaných služeb

20 –  7  dní před poskytnutím první služby     70 % z ceny objednaných služeb

   6 – 3 dny před poskytnutím první služby     85 % z ceny objednaných služeb

   2 – 0 dní před poskytnutím první služby    100% z ceny  objednaných služeb

 

7. Reklamace

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb byla nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Zákazník má možnost svoje výhrady neprodleně sdělit v místě pobytu delegátovi nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být uskutečněna  náprava ihned na místě, nebo může svoji reklamaci oznámit v cestovní kanceláři po návratu, nejpozději však do 30 dnů od skončení zájezdu.

 

8. Pojištění

V ceně zájezdu není zahrnuto pojištění pro cesty a pobyt (pokud  není uvedeno jinak), je nabízeno jako fakultativní služba.

V ceně zájezdu je zahrnuto pojištění cestovní kanceláře proti úpadku dle zák.159/1999.

 

9. Závěrečné ustanovení

Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2018.

Zákazník potvrzuje svým podpisem na „Smlouvě o zájezdu“, že jsou mu tyto podmínky známy, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.

Vytvářím objednávku...